Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουντουριώτου 45 & Χελμού, Νέο Ηράκλειο 141 22, ή στο τηλ.: +30 2102834244 και στο email: [email protected].

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δίχως περιορισμό, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και των τυχόν εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών νομοθετικών διατάξεων που υφίστανται ή θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των εργαζομένων και των αντισυμβαλλομένων της και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο μέγιστο βαθμό.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται νομίμως μόνο για συγκεκριμένους, καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς:

 • Εξατομίκευση των υποκειμένων των δεδομένων όταν εισέρχονται σε εργασιακές και αστικές σχέσεις με τον Υπεύθυνο Eπεξεργασίας, εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, που απορρέουν από την ιδιότητα του εργοδότη / εντολέα.
 • Σύναψη και εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων που υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και σχετίζονται με την επιχείρησή του.
 • Έλεγχος του καθεστώτος πρόσβασης στην επικράτεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκεί ο ίδιος.
 • Άλλοι σκοποί που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση να αποδείξει την ύπαρξη τυχόν λόγων επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται από την «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» θα πρέπει να είναι ορθές και να επικαιροποιούνται, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται, όταν διαπιστώνεται πως είναι εσφαλμένα ή δεν συμμορφώνονται με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς συλλογής των προσωπικών δεδομένων.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» τηρεί τη γενική απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές αντιλήψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικές λεπτομέρειες αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης ενός ατόμου, στοιχεία της κατάστασης της υγείας του ατόμου ή της σεξουαλικής ζωής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπου απαιτείται από την εταιρεία «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων.

Κάθε υποκείμενο, τα δεδομένα του οποίου επεξεργάζεται η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.», έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.»
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.»
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρεία «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.»
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων του

Κάθε ένα εκ των παραπάνω εκτιθέμενων δικαιωμάτων μπορεί να ασκηθεί από τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω:

 • Αποστολής μιας αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
 • Αποστολή μιας αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουντουριώτου 45 & Χελμού, Νέο Ηράκλειο 141 22.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν, μη περιοριστικώς, το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε γενικό κοινό, ωστόσο, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε, για εσωτερικούς / διοικητικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων και έρευνα για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εταιρίας καθώς επίσης και για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς, όπως αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ή αποστολή δώρων και ευχητήριων καρτών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε οικειοθελώς είναι ορατά από το προσωπικό της «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας και να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας.

Η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:

 • πελάτες
 • προμηθευτές
 • παρόχους υπηρεσιών
 • επιχειρηματικούς εταίρους
 • συμβούλους
 • αιτούντες, παραπονούντες
 • υπαλλήλους
 • καταγγέλλοντες

 

 

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα συλλέγονται από την «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» μπορεί να αποθηκεύονται  και να τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα τυχόν απαιτείται. Εάν η «Κωνσταντίνος Μοσχονάς & Σια Ο.Ε.» χρειαστεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα  μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με ασφάλεια και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.